شب اول محرم در هیئت فدائیان حسین (ع) با نوای کربلایی سیدرضا نریمانی 

 

صوت:

بخش اول مناجات | آن که از عالم ذر، روزی ما را غم داد

بخش دوم زمزمه | اگهِ سردِ اگه تاریکِ دنیا

بخش سوم روضه | دل مسلم پر از عشق حسینِ

بخش چهارم زمینه | ای جانم به بیرق و پرچم کتیبه

بخش پنجم تک | محرمم شد شروع به اسم رب الحسن

بخش ششم واحد | نوکرها پرچم میزنن از تو فقط دم میزنن

بخش هفتم واحد | هلال ماه ماتم اومد محرم رسیده

بخش هشتم دودمه | جان ما مست از عطر ایمان است

بخش نهم شور | شبِ بارونِ صورتم خیسِ یکی این حال منو بنویسِ

 

تصویری:

بخش چهارم زمینه | ای جانم به بیرق و پرچم کتیبه

بخش پنجم تک | محرمم شد شروع به اسم رب الحسن

بخش ششم واحد | نوکرها پرچم میزنن از تو فقط دم میزنن

بخش هفتم واحد | هلال ماه ماتم اومد محرم رسیده